“Biz Portal” ระบบราชการออนไลน์แบบครบ จบ ในจุดเดียว


เหมาะกับใคร

  • คนไทยทุกคน
  • ผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

ใจความสำคัญ

  • ภาครัฐกำลังเร่งพัฒนาระบบการเริ่มต้นธุรกิจให้ง่ายที่สุด ผ่านระบบ Biz Portal หรือการทำเรื่องทางราชการผ่านระบบออนไลน์ ให้การจดทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจจบได้ในจุดเดียว ไม่ต้องยื่นเอกสาร แต่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลย
  • โดยระบบ Biz Portal จะเอื้อให้ผู้ประกอบการทำเรื่องทางราชการในหัวข้อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หาที่ดินเพื่อตั้งโรงงาน ขอสาธารณูปโภค เสียภาษี ขอประกันสังคมและอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน
  • Biz Portal ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงาน โดยปรับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากกว่าเดิม เช่น ลดระยะเวลาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ช่วยแก้ไข พ.ร.บ.มหาชนจำกัด ให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ลงทุนได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยตัดวงจรการเดินเอกสารราชการ ให้จบภายในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพียงไม่กี่ฉบับอีกด้วย
  • ขณะนี้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อราชการออนไลน์ได้แล้ว เฉพาะในหัวข้อการเริ่มต้นธุรกิจ และการขอสาธารณูปโภค ส่วนหัวข้ออื่น ๆ ขอให้อดใจรอการพัฒนาในระยะต่อไป

ความยากง่ายในการทำธุรกิจ

ประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของทวีปเอเชียที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาลงทุนและทำการค้า ล่าสุดรายงาน Ease of Doing Business 2017 หรือ “รายงานความยากง่ายในการทำธุรกิจ” ที่จัดทำโดยธนาคารโลก เปิดเผยว่าประเทศไทยได้อันดับที่ 46 ในการจัดอันดับการทำธุรกิจจากทั้งหมด 190 ประเทศ ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 3 อันดับ

แต่เพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบการค้าและราชการในไทยส่วนมากยังไม่สอดคล้องกับระบบสากลที่เน้นระบบดิจิทัล และความเป็น Single Platform หรือระบบการทำธุรกิจแบบจบในจุดเดียว กล่าวคือถ้าผู้ประกอบการต้องการจดทะเบียนธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็ทำได้ในหนึ่งเว็บไซต์ ไม่ต้องเข้า-ออกจากเว็บไซต์หน่วยงานดังกล่าวไปเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก

ภาครัฐจึงได้พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริการทางดิจิทัลต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอใช้ประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์แล้ว ปัจจุบันได้เพิ่มความสะดวกในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ เพราะเป็นด่านแรกที่ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อเพื่อขออนุมัติประกอบธุรกิจ จึงพัฒนาให้ง่ายขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการลงทุน และเพิ่มความง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

 

ที่มาภาพ : biz.govchannel.go.th

ลดขั้นตอนเดินเอกสาร

ภาครัฐได้พลิกโฉมการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบ Biz Portal โดยเพิ่มช่องทางให้ติดต่อราชการได้เบ็ดเสร็จแบบครบวงจร ด้วยการส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล แล้วมีผลทางกฎหมายเหมือนเอกสารกระดาษทุกประการ

นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการเดินเอกสารหลายต่อที่ทุกคนต้องเคยเจอ การกรอกข้อมูลก็ทำได้รวดเร็ว เพราะพึ่งพาระบบข้อมูลจากภาครัฐที่หลายหน่วยงานแชร์กัน ตัดปัญหาการกรอกข้อมูลหลายครั้ง และเมื่อปรับปรุงให้ทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ จึงสามารถติดตามผลการพิจารณาได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีความโปร่งใส ผู้ขออนุมัติสามารถตรวจสอบได้ทันใจ

บริการครบทุกด้านสำหรับผู้ประกอบการ

ในแง่การบริการ Biz Portal ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจเริ่มต้นสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลง่าย ๆ ผ่านระบบ E-Registration จะลงทะเบียนขออนุญาตก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมกับการขึ้นทะเบียนนายจ้างและอื่น ๆ ก็สามารถทำได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

หากต้องการจะหาที่ดินตั้งโรงงาน ก็สามารถทำผ่านแอพพลิเคชัน landsmap เพื่อตรวจสอบที่ดินแล้วค่อยตัดสินใจซื้อขายก็ได้ นอกจากนี้ยัง ปรับขั้นตอนการทำงานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุนมากกว่าเดิม เช่น ลดระยะเวลาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเหลือ 15 วัน อีกทั้งยังแก้ไข พ.ร.บ.มหาชนจำกัด ให้นักลงทุนรายย่อย สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ลงทุนได้ง่ายขึ้น

เรื่องเสียภาษีก็ยังรองรับ เพราะมีการลดระยะเวลาตรวจสอบภาษี ลดอัตราเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME รวมทั้งพัฒนาระบบการชำระเงินผ่าน e-Payment และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการด้านประกันสังคมในรูปแบบออนไลน์ การทำธุรกรรมลงทะเบียนผู้ประกันตน การส่งข้อมูลเงินสมทบ และการทำธุรกรรมอื่ม ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

และหากประสบปัญหาคดีความ ก็ยังได้รับบริการที่สะดวกผ่านระบบ e-Filing ของศาลต่าง ๆ มากไปกว่านั้น นักลงทุนยังสามารถค้นหาทรัพย์รอการขายทอดตลาดได้ง่าย ๆ ผ่านแอพพลิเคชัน LED  Property และ LED Property Plus อีกด้วย

ร่นระยะเวลา ลดจำนวนเอกสาร

Biz Portal ยังช่วยร่นระยะเวลาในการติดต่อราชการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ โดยสามารถลดจำนวนข้อมูลที่ผู้ประกอบการเคยต้องกรอกไปกว่า 50% ไม่ว่าจะในกลุ่มงานบริการเริ่มต้นธุรกิจ เช่น ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง และจดทะเบียน VAT งานบริการกลุ่มนี้เหลือแบบฟอร์มที่ต้องเตรียมเพียง 1 ฉบับจาก 6 ฉบับ เคยใช้เอกสารประกอบการยื่น 20 ฉบับก็ลดน้อยลงเหลือ 18  ฉบับ และที่ลดไปจากเดิมมากคือระยะเวลาจัดตั้งธุรกิจกว่า 27 วันครึ่ง ที่จะลดลงเหลือเพียง 1 วันเท่านั้น

ส่วนงานบริการกลุ่มอื่น อย่างงานบริการก่อสร้าง เช่น ขออนุญาตก่อสร้างโรงงานจำพวกที่ 3 ก็เหลือแบบฟอร์มที่ต้องกรอกเพียง 4 ฉบับจากที่เคยต้องกรอกทั้งหมด 16 ฉบับ และใช้เอกสารประกอบเพียง 28 ฉบับจากเดิม 47 ฉบับ นับเป็นการลดจำนวนข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องตระเตรียมไปได้กว่าครึ่ง

เร่งพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0

และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นเรื่องและขออนุมัติได้แบบ ครบ จบ ในจุดเดียว ภาครัฐกำลังเร่งพัฒนาระบบ Biz Portal ให้ครบทุกหัวข้อ โดย ขณะนี้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อราชการออนไลน์ได้แล้ว ในหัวข้อ การเริ่มต้นธุรกิจ และการขอสาธารณูปโภค

ส่วนหัวข้อ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และการแก้ปัญหาการล้มละลาย ภาครัฐกำลังเสนอให้ขยายผลการพัฒนาระบบเป็นระยะถัดไปแต่รับรองว่าไม่นานเกินรอ พร้อมรองรับทุกความต้องการในการทำธุรกรรมในระบบราชการออนไลน์ เตรียมความพร้อมคนไทยเดินหน้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ Biz Portal 

ที่มา

https://goo.gl/gwK73m
https://goo.gl/ZwcyLH
https://goo.gl/nNv53L


Recent Comments

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment